Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

WT-POLSKA SP. Z O.O.

obowiązujące od dnia 01.11.2015 roku 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług, których stroną jest WT-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej: Sprzedawcą), określają zasady zawierania umów sprzedaży przez Sprzedawcę z nabywcą oferowanych przez niego towarów lub usług (zwanych dalej: Kupującym) oraz stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego i Kupujących.

2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia. OWS są zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.wt-polska.pl. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z przyjęciem OWS przez Kupującego, w chwili złożenia zamówienia.

3. Umowa sprzedaży może zawierać postanowienia odmienne niż wynikające z OWS. W przypadku dokonywania uzgodnień ustnych będą one wiążące pod warunkiem ich potwierdzenia pisemnego przez Strony w terminie 1 dnia roboczego. Oświadczenia woli Stron Umowy sprzedaży mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia odbioru wiadomości.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami uzgodnionymi przez Strony w umowie, zamówieniu czy załącznikach do zamówienia, a niniejszymi OWS, zastosowanie mają w pierwszej kolejności warunki ustanowione przez Strony w umowie lub zamówieniu, a następnie niniejsze OWS.

5. Regulaminy, wzorce umowne czy warunki ogólne Kupującego nie będą wiążące w stosunkach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie przez Sprzedającego odrzucone.

§2

ZAMÓWIENIA

1. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym może dojść poprzez zapytanie Kupującego dotyczące nabycia produktów Sprzedawcy, ofertę Sprzedawcy oraz przyjęcie oferty Sprzedawcy przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia.

2. Sprzedawca, po otrzymaniu zapytania Kupującego w zakresie dostępności i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu produktów lub usług prześle Kupującemu Ofertę, która obejmować będzie:

a) specyfikację produktów lub usług,
b) cenę netto,
c) warunki płatności oraz termin dostawy.

3. Przesłana Kupującemu przez Sprzedawcę Oferta będzie wiążąca przez okres 30 dni, jeżeli w jej treści nie został wskazany inny termin.

4. Zamówienie Kupującego poprzedzone Ofertą Sprzedawcy powinno zawierać:

a) odwołanie się do Oferty Sprzedawcy,
b) specyfikację zamawianych towarów lub usług zgodną z opisem zwartym w Ofercie Sprzedawcy,
c) termin dostawy, nie krótszy niż termin wskazany w Ofercie sprzedawcy oraz miejsce dostawy towarów.

Sprzedawca potwierdzi zamówienie Kupującego w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Do zawarcia Umowy sprzedaży dojdzie z chwilą przyjęcia przez Kupującego oferty Sprzedawcy tj. z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia, o którym mowa w niniejszym punkcie. Na Umowę Sprzedaży składać się będą: Oferta Sprzedawcy, zamówienie Kupującego i niniejsze OWS.

5. Jeżeli Zamówienie Kupującego, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, będzie zawierało zmiany w stosunku do Oferty Sprzedającego, będzie poczytywane za nowe zapytanie o możliwość nabycia produktów Zamawiającego, które wymaga odpowiedzi w formie nowej Oferty Sprzedającego. W takiej sytuacji dotychczasowa Oferta Sprzedawcy traci ważność, a Sprzedawca nie ma obowiązków potwierdzenia Zamówienia Kupującego.

6. Kupujący przed złożeniem pierwszego zamówienia powinien dostarczyć Sprzedawcy kopię dokumentów rejestrowych potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP).

7. Strony wyłączają możliwości rezygnacji przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży oraz możliwość wprowadza zmian do zamówienia, chyba, że możliwość taka została wyraźnie zastrzeżona w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę lub w treści Oferty Sprzedawcy.

8. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych za szkody powstałe na skutek niezawinionej przez Sprzedawcę rezygnacji przez Kupującego z całości lub części zamówienia.

9. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia na towary lub usługi Sprzedawcy, które zostały wycofane z produkcji, Sprzedawca będzie uprawniony do dostarczenia aktualnie produkowanych ekwiwalentnych produktów, po uprzednim powiadomieniu o tym Kupującego. Nieudzielenie odpowiedzi przez Kupującego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy będzie uznane za zgodę Kupującego na dostarczenie produktów ekwiwalentnych. Odpowiedź Kupującego o braku zgody na dostarczenie produktów ekwiwalentnych udzielona w terminie o którym mowa powyżej, stanowić będzie podstawę do odmowy potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

10. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w szczególności, gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych zobowiązań wobec Sprzedawcy.

§3

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny towaru ustala się w toku zawierania Umowy sprzedaży, zgodnie z procedurą opisaną w §2 OWS.

2. Ustne porozumienia i zapewnienia pracowników Sprzedawcy w zakresie cen, wiążą Sprzedawcę jeżeli zostały potwierdzone w formie pisemnej lub drogą poczty elektronicznej.

3. Wszystkie podane ceny towarów są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

4. Jeżeli w warunkach Oferty Sprzedawcy, potwierdzonych przez Kupującego w Zamówieniu ustalono przedpłatę, Kupujący będzie zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w ustalonej kwocie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku braku wpłaty zaliczki w powyższym terminie Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (bez wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty) albo wstrzymania produkcji czy niewydania zamówionych produktów do czasu dokonania wpłaty zaliczki. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Kupującego na skutek odstąpienia z powodu braku wpłaty zaliczki.

5. Płatności wynikające z poszczególnych faktur dokonywane będą w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT.

6. Obowiązującym terminem płatności jest termin 21 dni od daty wystawienia faktury VAT lub wskazany na fakturach VAT ustalany każdorazowo z Kupującym w Umowie sprzedaży.

7. Poprzez termin zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8. W przypadku przekroczenia umownego terminu płatności, Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo naliczenia odsetek ustawowych w aktualnie obowiązującej wysokości.

9. Brak zapłaty wymagalnych płatności tytułem ceny przy dostawach częściowych upoważniają Sprzedawcę do:

a) zmiany warunków sprzedaży (np. wprowadzenia lub zwiększenia wysokości zaliczki przy kolejnych dostawach) lub
b) wstrzymania wykonywania wszystkich lub niektórych umów, wstrzymania przyjęcia do realizacji nowych umów lub żądania dokonania przez Kupującego zapłaty całości ceny przed terminem dostawy towaru wynikającego z innych już przyjętych do realizacji zamówień lub z dostaw przyszłych objętych tą samą umową.

10. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy, wiadomości o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, na skutek czego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń Sprzedawcy o zapłatę ceny, Sprzedawca jest uprawniony do żądania natychmiastowego uregulowania przez Kupującego zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych wierzytelności z tytułu zapłaty ceny.

11. Jeżeli Kupujący w sposób wyraźny nie określi inaczej, dokonywane przez niego płatności, będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet należności ubocznych (odsetek), a następnie na poczet należności głównych.

12. W przypadku gdy Strony nie uzgodniły inaczej, wszelkie koszty i prowizje związane z rachunkiem Kupującego przy dokonywania płatności na rzecz Sprzedawcy obciążają Kupującego. 

§4

WARUNKI DOSTAWY

1. Sprzedawca dostarcza Kupującemu towar na adres zawarty w zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firm kurierskich lub transportowych, chyba że Strony w Umowie sprzedaży ustaliły, iż Kupujący odbiera towar w siedzibie Sprzedawcy.

2. W przypadku zamówienia do wysokości 30000,00PLN netto koszty dostawy towaru, na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego. Przy zamówieniach powyżej kwoty 30000,00PLN koszty wysyłki lub transportu do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego pokrywa Sprzedawca.

3. W przypadku transportu dokonywanego za pomocą firm transportowych Kupujący jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Nieuzasadniony czas oczekiwania na rozładunek obciąża Kupującego.

4. Jeżeli produkty zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach Sprzedawcy termin dostawy wynosi 3 dni robocze od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zaliczki lub jeżeli zaliczka nie została przewidziana w Umowie sprzedaży, od dnia potwierdzenia zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę.

5. W przypadku zamówień dotyczących produktów wymagających indywidualnego przygotowania pod zamówienie Kupującego lub w przypadku towarów, które nie znajdują się na stanie magazynowym, termin dostawy będzie ustalany każdorazowo przez Strony w Umowie sprzedaży. Strony dopuszczają możliwość ustalenia w Umowie sprzedaży dostaw częściowych, w zależności od potrzeb Kupującego.

6. W przypadku gdy miejscem dostawy jest siedziba Sprzedawcy, termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli Sprzedawca zgłosił gotowość do odbioru towaru w umówionej dacie, pomimo iż faktyczny odbiór przez Kupującego nastąpił później. Kupujący może dokonać odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy, w każdym dniu roboczym w godzinach od 7 do 14. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru, z siedziby Sprzedawcy powyżej 3 dni roboczych, koszty magazynowania towaru obciążają Kupującego.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Produktów i Usług. W żadnym jednak wypadku Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach spowodowanych przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy oraz, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono, Sprzedawca nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Produktów i Usług, oraz utracone korzyści.

§5

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Kupującemu. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych warunków oznaczać będzie:

a) jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne towaru – w przypadku uszkodzeń towaru,
b) jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.

2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru w magazynach Sprzedawcy. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego.

§6

JAKOŚĆ

1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne zamawianego towaru, wymagania co do jakość i ilość materiału odpowiadały jego potrzebom.

2. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.

3. Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to czy przedstawione dokumenty dotyczą dostarczonych produktów, nie kontroluje natomiast informacji w nich zawartych. 

§7

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Sprzedawca na warunkach określonych w niniejszych OWS i umowie sprzedaży udziela Kupującemu gwarancji jakości na sprzedane towary na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli w umowie sprzedaży nie postanowiono inaczej okres gwarancji jakości wynosi 2 lata od dnia dostawy produktów Kupującemu.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wadę towaru, która powstała z przyczyn tkwiących w dostarczonych przez niego produktach, która ujawniła się w okresie gwarancji jakości i o której Kupujący zawiadomił Sprzedawcę niezwłocznie po jej ujawnieniu tj. nie później niż 7 dni od dnia jej ujawnienia. Brak powiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego o ujawnionej wadzie w terminie określonym powyżej wyłącza roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji jakości.

3. Powiadomienie o wadzie powinno zawierać stosowną dokumentację wykazującą wystąpienie wady w tym dokumentację zdjęciową.

4. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedawcy dokonanie oględzin reklamowanego towaru oraz pobranej próbek i dokonanie badań technicznych pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji jakości.

5. W przypadku zgłoszenia wady towaru w ramach reklamacji, Sprzedawca jest zobowiązany do naprawy towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, przy czy wybór w tym względzie należy do Sprzedawcy. Kupujący pozostaje odpowiedzialny za zamontowanie dostarczonych przez Sprzedawcę produktów wolnych od wad.

6. Sprzedawca winien dokonać naprawy towaru lub dostawy towaru wolnego od wad w terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli zachowanie tego terminu ze względu na okoliczności związane z technologią usunięcia wady jest niemożliwe, wówczas zastrzeżony termin ulega odpowiedniemu przesunięciu.

7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dokonania oględzin lub istnieje konieczność powołania rzeczoznawcy w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych, wówczas czas reklamacji zostaje wydłużony o czas niezbędny na przeprowadzenie tych czynności, nie dłużej jednak niż o 60dni. Koszty związane z czynnościami rzeczoznawcy ponosi Strona wskazana przez rzeczoznawcę jako odpowiedzialna za powstanie wad.

8. Gwarancja jakości nie obejmuje wad, które powstały po wydaniu produktów Kupującemu, za które to wady Kupujący ponosi odpowiedzialność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady mechaniczne towaru powstałe na skutek wadliwego montażu czy eksploatacji, za wady produktów powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji (w tym mycia przy użyciu środków do tego nie przeznaczonych) czy niewłaściwego użytkowania lub braku konserwacji, za wady powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania produktów lub poddania towaru dalszemu przetwarzaniu.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość zamontowania produktów w budynku, ani za nieprawidłowe dobranie produktów do parametrów budynku lub pomieszczenia, w których zostały zamontowane.

10. Z uwagi na udzielenie gwarancji jakości odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z wadą i uszkodzeniem reklamowanego towaru. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone korzyści Kupującego lub użytkownika produktów.

11. Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z zapłatą za zrealizowane dostawy towarów.

§8

ZWROT TOWARÓW

1. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towarów powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności w wyniku błędnej decyzji, rezygnacji przez Kupującego z nabytej pozycji, pomyłki Kupującego podczas zamawiania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca na prośbę Kupującego może odstąpić od tej zasady i przyjąć zwracany towar. W takiej sytuacji Sprzedawca odkupi zwracany towar od Kupującego po cenie sprzedaży, koszty manipulacyjne i koszt transportu obciążać będą wówczas Kupującego.

2. Zwrot towarów możne nastąpić wyłącznie w oparciu o wcześniejsze ustalenia stron i po akceptacji Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Przyjęcie przez Sprzedawcę zwracanego towaru nastąpi wyłącznie pod warunkiem zwrotu towaru nieuszkodzonego.

4. Zwrot towaru na warunkach przewidzianych powyżej możliwy jest jedynie w terminie 1 miesiąca od daty wydania towaru.

§9

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonania łączącej ich Umowy.

2. Strony upoważnione są do przekazania informacji dotyczących zawarcia, treści oraz wykonania łączącej strony Umowy wyłącznie uprawnionym do tego władzom, na ich żądanie oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo.

3. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże kupującego bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

§10

SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.

2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk etc.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszych OWS dotyczące dostawy towarów przez Sprzedawcę stosuje się odpowiednio do świadczenia usług przez Sprzedawcę.

2. Umowy sprzedaży towarów / świadczenia usług, których strona jest Sprzedawca podlegają pod reżim prawa polskiego i pod jurysdykcję sądów polskich.

3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie OWS zostało uznanie za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonywalność pozostałych postanowień OWS.

4. Wszelkie spory wynikłe w umów, których stroną jest Sprzedawca zostaną skierowane do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie siedziby, firmy, formy prawnej prowadzonej działalności i adresu do doręczeń korespondencji. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W braku zawiadomienia wszelkie doręczenia dokonywane przez Sprzedawcę następować będą zgodnie z ostatnio otrzymanymi od Kupującego danymi i uważane są za prawidłowe i skuteczne.

6. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 01.11.2015 roku.